Vedtaegter

 

Nedenfor ses forslaget til ændrede vedtægter for Hvalsø Grundejerforening, således som de blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2015. Den eneste ændring i forhold til det oprindelige forslag er § 2, hvor den nye og af den ordinære generalforsamling vedtagne ændring kan ses nedenfor.


VEDTÆGTER FOR HVALSØ GRUNDEJERFORENING


Gældende

§ 1. Foreningens navn er Hvalsø Grundejerforening. Hjemsted er Hvalsø kommune.

Forslag til nye vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Hvalsø Bylav. Hjemsted er Lejre Kommune.

(Kommentarer: Begrebet bylav åbner for nye medlemmer, som ikke er grundejere. Hvalsø kommune eksisterer ikke mere).


Gældende

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Hvalsø by.

Forslag til nye vedtægter

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og bidrage til skabelse af liv og udvikling i Hvalsø.


Gældende

§ 3. Enhver ejer af fast ejendom i Hvalsø by kan optages som medlem.

Såfremt én ejendom har flere ejere kan disse hver for sig optages som personlige medlemmer mod tilsvarende kontingentindbetaling.

Foreninger, der ønskes optaget som medlem, skal ved indmeldelsen aflevere fortegnelse over navngivne medlemmer, som hver for sig vil være ét fuldgyldigt medlem.

Selskaber skal være repræsenteret af en navngiven person.

Forslag til nye vedtægter

§ 3. Som medlemmer kan optages alle, der er interesserede i at arbejde for opfyldelsen af lavets formål.


Gældende

§ 4. Bestyrelsen afgør om en grundejer, forening eller selskab kan optages som medlem.

Forslag til nye vedtægter

§ 4. Bestyrelsen afgør om en person, ejendom, forening eller virksomhed kan optages som medlem.


Gældende

§ 5. Medlemskab ophører ved fraflytning. Ved ejerskifte overgår medlemskab til ny ejer.

Forslag til nye vedtægter

Udgår.


Gældende

§ 6. Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Det betales helårsvis. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent.

Forslag til nye vedtægter

(Uændret). Nu § 5.


Gældende

GENERALFORSAMLINGEN.

§ 7. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden februar måneds udgang.

Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i lokal avis mindst 14 dage før.

I indkaldelsen skal henvises til vedtægternes dagsordenspunkter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Som stemmeberettigede regnes alle, som har betalt kontingent inden 31.12. foregående år.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i § 9.

Forslag til nye vedtægter

Nu § 6.

Sidste sætning ændres til: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i § 8.


Gældende

§ 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger årsberetning

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

6.Eventuelt


Forslag til nye vedtægter

§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Formanden aflægger årsberetning

4.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5.Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

6.Indkomne forslag

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.Valg af suppleanter

9.Valg af revisor

10.Eventuelt

(Kommentarer: Punkterne 2 og 5 er nye. Valgene i punkterne 7-9 er separeret, således at det er tydeligt, hvem der bliver valgt og til hvilke poster.) Nu § 7.


Gældende

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden.

Forslag til nye vedtægter

”overfor” ændres til ”over  for” (sproglig rettelse).  Nu § 8.


Gældende

§ 10. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end ét medlem.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for.

Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Forslag til nye vedtægter

(Uændret). Nu § 9.


Gældende

§ 11. Dirigenten afgør, hvorledes afstemning skal foregå. Hvis flertallet kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Forslag til nye vedtægter

§ 10. Dirigenten afgør, hvorledes afstemning skal foregå. Hvis ét medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

(Kommentar: flertallet er ændret til ét medlem). Nu § 10.


Gældende

§ 12. Der føres protokol over generalforsamlingen. Den underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til nye vedtægter

§ 11. Der udfærdiges referat over generalforsamlingen. Det underskrives af dirigenten og referenten.

(Kommentar: Et referat kan udfærdiges på forskellige måder, ikke nødvendigvis som en protokol. Dirigenten og referenten underskriver som de personer, der teknisk afvikler generalforsamlingen.). Nu § 11.


Gældende

BESTYRELSEN.

§ 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer samt 1 suppleant og 1 revisor på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Forslag til nye vedtægter

§ 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter samt 1 revisor. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Suppleanter og revisor er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter generalforsamlingen.

(Kommentar: Præcisering af den gamle §). Nu § 12.


Gældende

§ 14. Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden, eller af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Forslag til nye vedtægter

§ 13. Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

(Kommentar: Den sidste sætning er ny). Nu § 13.


Gældende

§ 15. Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsprotokol over møderne, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til nye vedtægter

§ 14. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden.

(Kommentar: Paragraffen beskriver bestyrelsens interne arbejde, som bør være beskrevet i en forretningsorden.) Nu § 14.


Gældende

REGNSKAB OG REVISION.

§ 16. Foreningens midler skal indsættes på konto i pengeinstitut. Kontantbeholdningen må højst være på 2000 kr.

Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt regnskabsopstilling samt et medlemskartotek.

Forslag til nye vedtægter

REGNSKAB

§ 15. Foreningens midler skal indsættes på konto i pengeinstitut. Kontantbeholdningen må højst være på 2000 kr.

(Kommentar: Sidste sætning udgår, idet indholdet hører hjemme i en forretningsorden.) Nu § 15.


Gældende

§ 17. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som skal revidere regnskabet og konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

Forslag til nye vedtægter

(Udgår, idet det fremgår af dagsordenen for generalforsamlingen, at der skal vælges en revisor).


Gældende

§ 18. Regnskabsåret er kalenderåret.

Forslag til nye vedtægter

(Uændret). Nu § 16.


Gældende

§ 19. Alle hverv er ulønnede.

Forslag til nye vedtægter

(Udgår, idet generalforsamlingen nu har mulighed for at lønne hverv).


Gældende

FORENINGENS OPLØSNING

§ 20. Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens vedtagelse, anvendes foreningens formue til forskønnelse af Hvalsø By.

Forslag til nye vedtægter

(Uændret). Nu § 17.